Указания за оформяне на доклад


  • Настройки на страницата: Размер - A4, отгоре - 40 mm, отдолу - 20 mm, отляво - 20 mm, отдясно - 20 mm.
  • Заглавие: Times New Roman, 16pt; главни букви; центрирано; получер.
  • Име и фамилия на автора (авторите): Times New Roman, 11pt; главни букви; центрирано; разделени със запетая.
  • Резюме: Times New Roman, 10pt; курсив; отстъпи от ляво и дясно по 10 mm.
  • Ключови думи: Times New Roman, 10pt; курсив; отстъпи от ляво и дясно по 10 mm.
  • Секциите се номерират с арабски цифри: Times New Roman, 11pt; получер.
  • Основен текст на доклада: Times New Roman, 11pt;отстъп на параграф - 12.5 mm; текста в две колони с широчина 81.5мм и разстояние между тях 7mm. Фигурите се интегрират с текста и трябва да имат номерация и текст под тях центрирано. Таблиците се номерират и озаглавяват, равнено вдясно. Формулите се номерират - с цифри в скоби, равнено вдясно. Цитираната литература в текста се означава с цифри, заградени в средни скоби [ ]; Страниците не се номерират. Общ обем - до 6 страници (четен брой!).
  • Автоматично форматиране: използват се стиловете заложени в шаблоните TECHSYS_TEMPLATE_BG.dot и TECHSYS_TEMPLATE_BG.dot.
  • Материалите да се изпращат във формати RTF (DOC) и PDF, като файловете не се заключват и бъдат компресирани в един архивен файл.