Добре Дошли

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, в своята дългогодишна история, се утвърди като водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за южната част на Република България и е една авторитетна и представителна структура на Техническия университет - София.
Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на образованието в трите степени на висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор" с висококвалифициран преподавателски състав и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес. В двата факултета на Филиала се обучават около две хиляди български и чуждестарнни студенти, в пет професионални направления по дванадесет бакалавърски и четиринадесет магистърски специалности, както и докторанти по двадесет и четири нaучни специалности в образователната и научна степен "доктор".

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2019"
Технически Университет - София, филиал Пловдив 16-18 май 2019г.

plvd.jpg

Научни секции:
Публикуване на докладите:

Регистрацията за участие и изпращането на докладите може да се извърши по два начина и съответно, да се изберат два различни начина за публикуване, рецензиране и представяне на докладите.

По време на регистрация и изпращане на докладите, авторите следва да посочат избраната от тях опция за публикуване. Необходимо е, авторите да спазват съответните инструкции за оформяне на докладите.

Важни срокове:

04.03.2019 – Изпращане на заявка за участие и пълен текст на доклада;
15.04.2019 – Изпращане на съобщение за приет или неприет доклад;
06.05.2019 - Изпращане на готови за отпечатване доклади и заплащане на таксата за правоучастие;
16.05.2019 – Откриване на ТЕХСИС’19.

Такса за правоучастие:

Доклад Такса
Евро Лева
За един доклад, публикуван в MATEC Web of Conferences
(Опция 1)
150 € 300 lv.
За втори доклад, публикуван в MATEC Web of Conferences
(Опция 1)
100 € 200 lv.
За един доклад, публикуван в:
- Сборника с доклади „Техсис 2019“, ISSN 2535-0048
- Списанието - Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN: 2603-459X
(Опция 2)
60 € 120 lv.
За втори доклад, публикуван в:
- Сборника с доклади „Техсис 2019“, ISSN 2535-0048
- Списанието - Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN: 2603-459X
(Опция 2)
30 € 60 lv.
За съавтори, участници без доклад и придружаващи лица 30 € 60 lv.

Най-малко един от авторите на всеки доклад следва да присъства на конференцията.

Всеки участник има право да представи до 2 доклада.