Адрес за кореспонденция

Технически Университет, филиал Пловдив,
за ТЕХСИС’19

4000 Пловдив
ул. “Цанко Дюстабанов” №. 25
Web адрес:http://www.tu-plovdiv.bg

Научен организационен секретар:
гл. ас. д-р Севил Ахмед
тел: +359 32 659 517
E-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg

За справки и кореспонденция:
Технически секретар:
инж. Лалка Ботева
тел.: +359 32 659 541
E-mail: techsys@tu-plovdiv.bg

Важни срокове

18.03.2019 01.04.2018 – Изпращане на заявка за участие и пълен текст на доклада; НОВО!

15.04.2019 – Изпращане на съобщение за приет или неприет доклад;

06.05.2019 09.05.2019 - Изпращане на готови за отпечатване доклади и заплащане на таксата за правоучастие;

16.05.2019 – Откриване на ТЕХСИС’19.

“ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИИ“ ЕOОД
Банков КОД: BIC: BPBIBGSF,
IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702
Юробанк И Еф Джи България АД

Указания за авторите

Пълна информация за авторите от сайта на издателя е достъпна на следния адрес: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/


Основни указания

Моля, следвайте основните указания при изготвянето на вашите доклади. Препоръчителна големина на докладите - 6 страници (не по-малко от 4 и не повече от 8 страници):

Указания за оформяне на доклад НОВО!

Указания за оформяне на списък с референции НОВО!

Microsoft Word templates НОВО!

Лиценз за публикуване на доклади

За доклади, публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering вече не се изисква авторите да подават формуляри за авторско право. Авторите, които желаят докладите им да бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering могат да ги подадат само ако всички съавтори са съгласни с условията на лиценза. Всички изпратени доклади ще бъдат публикувани в съответствие със следните условия: Лиценз за публикации:
http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/IOP_Proceedings_Licence

Бланка за рецензиране на докладите

Покана