...


Подаване на докладите

Всички доклади следва да са написани на английски език и да не са публикувани преди това. Докладите се оформят по шаблона и правилата, описани по-долу. Подготвените доклади могат да бъдат регистрирани за участие в ТЕХСИС 2021 на следния линк:
https://journals.tu-plovdiv.bg/index.php/prcdgs/about/submissions.
! Всеки приет за участие в конференцията доклад трябва да бъде представен по време на научните сесии.
! Допускат се по два доклада за всеки автор/съавтор.

Указания за авторите

Пълна информация за авторите от сайта на издателя е достъпна на следния адрес:
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

Основни указания

Моля, следвайте основните указания при изготвянето на вашите доклади.
Препоръчителна големина на докладите - 6 страници (не по-малко от 4 и не повече от 8 страници):

Basic guidelines for preparing a paper
Guidelines for preparing reference lists
Microsoft Word templates

Лиценз за публикуване на доклади

За доклади, публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, вече не се изисква авторите да подават формуляри за авторско право. Авторите, които желаят докладите им да бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, могат да ги подадат само ако всички съавтори са съгласни с условията на лиценза. Всички изпратени доклади ще бъдат публикувани в съответствие със следните условия:
Лиценз за публикации: http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/IOP_Proceedings_Licence