Подаване на докладите

Всички доклади следва да са написани на английски език и да не са публикувани преди това. Докладите се оформят по шаблона и правилата, описани по-долу. Подготвените доклади могат да бъдат регистрирани за участие в ТЕХСИС 2022 на следния линк:
https://journals.tu-plovdiv.bg/index.php/prcdgs/about/submissions.
! Всеки приет за участие в конференцията доклад трябва да бъде представен по време на научните сесии.

Указания за авторите

Пълна информация за авторите от сайта на издателя е достъпна на следния адрес:
http://aip.scitation.org/apc/authors/preppapers

Основни указания

Моля, следвайте основните указания при изготвянето на вашите доклади.
Препоръчителна големина на докладите - 6 страници (не по-малко от 4 и не повече от 8 страници):

Microsoft Word templates