Адрес за кореспонденция

Технически Университет, филиал Пловдив,
за ТЕХСИС’18

4000 Пловдив
ул. “Цанко Дюстабанов” №. 25
Web адрес:http://www.tu-plovdiv.bg

Научен организационен секретар:
гл. ас. д-р Севил Ахмед.
тел: +359 32 659 517
E-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg

За справки и кореспонденция:
Технически секретар:
инж. Лалка Ботева
тел.: +359 32 659 541
E-mail: techsys@tu-plovdiv.bg

Важни срокове

17.03.2018 17.04.2018 – Изпращане на заявка за участие и пълен текст на доклада.

20.04.2018 – Потвърждение за получаване на докладите

30.04.2018 – Изпращане на съобщение за приет или не приет доклад;

10.05.2018 - Заплащане и получаване на документ за платена такса за правоучастие

16.05.2018 – Регистрация на участниците .

17.05.2018 – Oткриване на Дни на науката на ТУ-София и конференция ТЕХСИС‘18.

Заявки, резюмета и доклади се изпращат в електронен вид на e-mail адреса на конференцията или през регистрационната форма на сайта на конференцията. Същите се включват в програмата след рецензиране. Докладите на конференцията ще бъдат поместени в сборник на електронен носител – CD, и дадени на участниците.

Указания за оформяне на доклад

  • Настройки на страницата: Размер - A4, отгоре - 40 mm, отдолу - 20 mm, отляво - 20 mm, отдясно - 20 mm.
  • Заглавие: Times New Roman, 16pt; главни букви; центрирано; получер.
  • Име и фамилия на автора (авторите): Times New Roman, 11pt; главни букви; центрирано; разделени със запетая.
  • Резюме: Times New Roman, 10pt; курсив; отстъпи от ляво и дясно по 10 mm.
  • Ключови думи: Times New Roman, 10pt; курсив; отстъпи от ляво и дясно по 10 mm.
  • Секциите се номерират с арабски цифри: Times New Roman, 11pt; получер.
  • Основен текст на доклада: Times New Roman, 11pt;отстъп на параграф - 12.5 mm; текста в две колони с широчина 81.5мм и разстояние между тях 7mm. Фигурите се интегрират с текста и трябва да имат номерация и текст под тях центрирано. Таблиците се номерират и озаглавяват, равнено вдясно. Формулите се номерират - с цифри в скоби, равнено вдясно. Цитираната литература в текста се означава с цифри, заградени в средни скоби [ ]; Страниците не се номерират. Общ обем - до 6 страници (четен брой!).
  • Автоматично форматиране: използват се стиловете заложени в шаблоните TECHSYS_TEMPLATE_BG.dot и TECHSYS_TEMPLATE_BG.dot.
  • Материалите да се изпращат във формати RTF (DOC) и PDF, като файловете не се заключват и бъдат компресирани в един архивен файл.

Word Document icon Образец за оформяне на доклад (Word Document)